Piu
les

00

Tro
de
Bac

00

Mas
clet

00

Coet
de
canya

00

Com tirar una coet de canya?
Com tirar un masclet?
Com tirar un tro de bac?
Com tirar una piula?